• Dotacja dla firm z ZUS
    Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
  • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
    Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
  • CCB
    Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
  • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Uruchomiono konkurs: Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

Jesteś tutaj

Consulting Coaching Business informuje, że w ramach WRPO 2014+ uruchomiono konkurs: Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

Wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014r. oraz ich sieci i grupy.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 22.09.2015 r. od godziny 7.30 do 6.10.2015 r. do godziny 15.30. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2016 r.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wdrożeniu planu rozwoju eksportu poprzez realizację co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

1. Działania obowiązkowe:

a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,

b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);

c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup) wraz z ceną nabycia przedmiotowych dokumentów;

d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;

e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach (z wyłączeniem usług doradczych polegających na promocji podczas targów i wystaw);

f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych - wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić większości wydatków kwalifikowalnych projektu.

2. Działania dodatkowe:

a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;

b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;

c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;

d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Maksymalna wartość dofinansowania: 700 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

Minimalny wkład własny: 15% kosztów kwalifikowalnych projektu

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 19 900 000,00 PLN

Wsparcie w ramach Konkursu będzie udzielane w formie pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).

Beneficjenci projektów zawierających elementy inwestycyjne zobowiązani są zachować cele i trwałość projektu przez okres 3 lat (od daty dokonania płatności końcowej) zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego.

Beneficjent jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji projektu nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy, natomiast zakończenie realizacji projektu musi nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2017 roku. Po podpisaniu umowy na pisemny wniosek Beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu może ulec wydłużeniu po uzyskaniu pisemnej zgody IZ WRPO (w uzasadnionych przypadkach).

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie województwa wielkopolskiego.

Weryfikacji podlega obszar realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy przedmiotem projektu będzie zakup środków trwałych nie związanych trwale z gruntem za miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę Beneficjenta bądź miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych/ statutowych stanowiących załączniki obligatoryjne do wniosku). Oznacza to, że konkurs dedykowany jest dla podmiotów z Wielkopolski.

Projekty z sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO wykluczone są z możliwości otrzymania dofinansowania.

Niezbędnymi dokumentami do ubiegania się o wsparcie są Plan rozwoju eksportu, studium wykonalności i wniosek. Szczegóły dotyczące wymagań do tych dokumentów znaleźć można pod linkiem http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/61

Nadmieniamy, że istotnym elementem dokumentacji jest PRE. Wnioskodawca w Planie Rozwoju Eksportu musi wskazać potrzebę realizacji zadań obejmujących rozwój eksportu/rozpoczęcie eksportu oraz wykazać i opisać kierunek rozwoju swojego przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności eksportowej/uruchomienie działalności eksportowej.

Wnioskodawca powinien określić potrzeby pod kątem rozwoju przedsiębiorstwa poprzez eksport, określić cele (powody, potrzeby) ze względu na które planuje wejście na zagraniczne rynki, opisać przewidywane korzyści płynące z rozwoju działalności eksportowej dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i jego rozwoju.

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu.

 

 

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...