• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Business

Jesteś tutaj

Consulting Coaching Business (CCB) przekształca wizje, strategie biznesowe w koncepcje rozwiązań o jasno zdefiniowanych celach i zakresach. Analizujemy, planujemy, pomagamy w we wdrożeniu i ciągłym doskonaleniu procesów funkcjonalnych, technicznych firmy.

CCB dzięki doświadczeniu ekspertów z poszczególnych dziedzin nauki sprosta nowym wyzwaniom związanym z potrzebami oraz pomysłami naszych Klientów.

Oferta obejmuje profesjonalne doradztwo biznesowe, dopasowane do potrzeb Klientów.

Consulting Coaching Business (CCB) na rzecz Klientów profesjonalnie przygotowuje:

Analizy

zbiór działań, które badają firmę i jej otoczenie w sposób powodujący sformułowanie odpowiedniej strategii oraz zbudowanie i realizację określonego planu strategicznego. CCB kładzie nacisk na charakter kompleksowy przy wykorzystaniu metod jakościowych oraz ilościowych z dziedzin: ekonomii, finansów, zarządzania, marketingu, ekonometrii, statystyki, psychologii. Profesjonalnie przygotowane analizy dają odpowiedź na pytania: w jakich warunkach firma działa teraz; w jakich będzie działała w przyszłości i jakie ma możliwości dostosowania się do nich.  CCB w ofercie wykonuje następujące analizy:

 • analizę stanu faktycznego firmy
 • analizę rynku docelowego (w tym z wstępnie przeprowadzonym badaniem marketingowym)
 • analiza segmentacji – sformułowanie strategicznych klientów względem poszczególnych grup produktowych i usługowych
 • analiza faz życia produktu/ usługi
 • analiza trendu
 • analiza psycho – społeczna segmentów strategicznych firmy
 • analiza stanu faktycznego strony WWW
 • analiza możliwość pozyskana zewnętrznego finansowania firmy
 • analiza predyspozycji zawodowych (uwzględniających umiejętności i cechy osobowościowe)

 

Strategie

proces formułowania strategii przez CCB obejmuje trzy etapy:  diagnozę stanu aktualnego, analizę otoczenia, określenie możliwości strategicznych oraz wybór strategiczny. Można przyjąć, ze strategia oznacza wybór celów realizowanych przez przedsiębiorstwo na rynku w warunkach konkurencji oraz dostosowanie się do zmian w otoczeniu i wpływanie na rynek dla osiągnięcia na nim sukcesu. Opracowywane strategie przez CCB:

 • strategia modelu biznesowego
 • strategii produktu/ usługi
 • strategii ceny
 • strategii promocji
 • strategii dystrybucji
 • strategii pracy z klientem (w tym: sporządzenie planu sprzedażowego z przygotowaniem dialogu sprzedażowego; przygotowanie skryptu telemarketingowego; przygotowanie oferty sprzedażowej
 • strategia 4C względem firmy
 • strategia rozmieszczenia elementów kluczowych, kolorystyki, opisów strony WWW
 • strategia szczebli kariery zawodowej

 

Dokumenty aplikacyjne wraz z Biznes Planem

w celu pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego niezbędne jest przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do właściwych programów (np.: dotacji z UE, pożyczki, kredytu, itp.). Oferta CCB obejmuje kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek z biznesplanem lub studium wykonalności) oraz doradztwo niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczenia zawartej umowy z instytucją. Przygotowywane przez CCB Biznes Plany to praktyczne narzędzia planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzane na potrzeby wewnętrzne firmy, jest również narzędziem komunikacji zewnętrznej. Realizujemy Biznes Plany opisujące biznes, jego produkt lub usługę oraz sposób wejścia na rynek i finansowanie całego przedsięwzięcia. Formułuje cele na najbliższy czas i sposoby ich osiągnięcia, w powiązaniu z aktualną sytuacją firmy i rynku oraz prognozami na przyszłość. CCB przygotowuje dokumenty aplikacyjne w ramach pozyskania:

 • funduszy unijnych
 • dofinansowania rządowego
 • pożyczki
 • kredytu
 • grantu

 

Szkolenia

oferowane przez CCB szkolenia stanowią uzupełnienie, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Szkolenia prowadzone są przez trenerów wysokiej klasy w dziedzinie przedsiębiorczości i zarządzania. CCB wykorzystuje najskuteczniejsze metody edukacji przy równoczesnym zastosowaniu nowoczesnych technik szkoleniowych. Szkolenia składają się z warsztatów praktycznych, podczas których uczestnik jest informowany o celach i rezultatach szkolenia. Treść przeplatana jest praktycznymi ćwiczeniami doskonalącymi (case study). Oferujemy szkolenia: otwarte (dostępne dla wszystkich chętnych); zamknięte (organizowane na potrzeby konkretnej firmy, np.: wewnątrzfirmowe, uczestnicy na szkolenie są kierowani przez pracodawcę). Consulting Coaching Business (CCB) oferuje następujące praktyczne szkolenia:

 • Szkolenia aktywnych technik sprzedaży
 • Szkolenia z efektywnego pozyskiwania środków unijnych
 • Szkolenia z aspektów administracyjno – prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
 • Szkolenia z aspektów prawnych dotyczących eksportu i importu
 • Szkolenia z efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem
 • Szkolenia z zarządzania marketingowego
 • Szkolenia z efektywnego zarządzania zespołem
 • Szkolenie z aktywnych technik radzenia sobie ze stresem
 • Szkolenie praktyczne dotyczące rozwiązywania konfliktu
 • Szkolenie z autoprezentacji
 • Szkolenie z asertywności
 • Szkolenia z zarządzania jakością
 • Szkolenia z prawa pracy i BHP
 • Szkolenia z zamówień publicznych
 • Szkolenia z zakresu klasteringu
 • Szkolenia aktywizacyjne

 

Audyty

niezależna ocena firmy, procesów, technologii, produktów, usług. Audyt bada zgodność z określonymi punktami odniesienia. Celem audytu jest określenie poziomu zgodności z wymaganiami audytu oraz wskazanie możliwych niezgodności, stanowiących ryzyko dla firmy. Elementem końcowym audytu stanowi raport. CCB realizuje następujące audyty:

 • Audyt strategiczny
 • Audyt jakościowy
 • Audyt technologiczny
 • Audyt marketingowy
 • Audyt procesowy

 

Outsourcing

wydzielenie ze struktury organizacyjnej firmy niektórych procesów i przekazanie ich do wykonania CCB. Podstawowe korzyści z outsourcingu: redukcja kosztów, dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie, specjalizacja pracy, koncentracja na funkcjach biznesowych, dostęp do specjalistycznej wiedzy. Outsourcing pozwala na koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy. Consulting Coaching Business (CCB) dokłada wszelkich starań, aby firma osiągnęła lepsze wyniki i rosła jej wartość rynkowa. W ramach outsourcingu CCB oferuje przygotowanie i realizację określonych zadań w zakresie:

 • outsourcingu marketingowego
 • outsourcingu działań Public Relations (PR)
 • outsourcingu szkoleń wewnętrznych
 • outsourcingu ISO 9001 (w tym Pełnomocnik ds. jakości, Audytor wewnętrzny)
 • outsourcingu managerskiego
 • outsourcingu eksportowego/ importowego
 • outsourcingu negocjacji biznesowych w imieniu firmy

 

Kojarzenie partnerów biznesowych

CCB zajmujemy się profesjonalnym kojarzeniem przedsiębiorstw w celu poszerzenia ich rynków zbytu i zwiększenia możliwości rozwoju. Naszym atutem są liczne kontakty z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami,  instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorstwa z różnych branż i różnych krajów. Consulting Coaching Business skutecznie pomagać w nawiązaniu kontaktów biznesowych oraz negocjacjach handlowych w ramach:

 • Kojarzenia krajowych partnerów biznesowych
 • Kojarzenia zagranicznych partnerów biznesowych

 

Wdrażanie systemów

istotne znaczenie ma proces wdrażania systemów w firmie, który wymaga posiadanie przez firmę umiejętności w zakresie alokacji, tj. przypisywania zasobów określonym procesom, procedurom i zadaniom oraz monitorowania wyników działań procesowych, organizacji i współdziałania z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi. CCB wdraża w rozwijających się organizacjach i ciągle doskonali następujące systemy:

 • Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
 • Wdrażanie Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ISO 18001

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...